Nhặt Quả Huy Hoàng
- Thời gian xuất hiện vào lúc 19h hằng ngày
- Địa điểm Ba lăng huyện 193/204
- Một ngày sẽ xuất hiện duy nhất một lần
- Quả Huy Hoàng chỉ sử dụng được 5qua/ 1 ngày
- Phần thưởng 20.000.000 /1Quả

huyhoang.png