Thông Tin Sự Kiện Giải Phóng Miền Nam 30/4
Hinh Ảnh Phẩm Chất Công Dụng Cách Thức
Untitled.png
Hộp quà sự kiện
Rơi tại bản đồ luyện công 90 Mở ra nhận được nguyên liệu
.
Untitled.png
Chiếc Mũ Chiến Sĩ
Mở từ hộp quà sự kiện Nguyên liệu dùng để ép Ép tại npc Lễ Quan
Untitled0659b242dfba4535.png
Đôi Giày Bộ Đội
Mở từ hộp quà sự kiện Nguyên liệu dùng để ép Ép tại npc Lễ Quan
Untitledc3ce5c7000fbf46b.png
Tấm áo Chiến Sĩ
Mở từ hộp quà sự kiện Nguyên liệu dùng để ép Ép tại npc Lễ Quan
Untitled8a3d3.png
Hạt may mắn
Sử dụng Ba lô Con Cóc
có được
Mở ra 1 Boss tại bản đồ luyện công Boss chết rơi rất nhiều
TTT ,VLMT ,TLH ,KNB ,
Trang bị xanh ,Vàng


Cách Thức Ép Và Phần Thưởng
Công Thức Loại Event Loại Tiền Giới Hạn Kinh Nghiệm
3 Mũ + 3 Giày + 3 Tấm áo Untitled5b9084ab5cff36ae.png Ba lô Con Cóc . 1 Xu/1 lần 800 cái/1 nhân vật 5.000.000/1c Trên 130 bị giảm exp
3 Mũ + 3 Giày + 3 Tấm áo Untitled709d66d6268cf64a.png Chiếc võng Trường Sơn . 2 vạn/1 lần 2000 cái/1 nhân vật 1.000.000/1c Trên 130 bị giảm exp

Phần Thưởng Ba lô Con Cóc
Vật phẩm

Bí kíp 120

Thuỷ tinh + Tinh hồng

TTL + NNH

Mãnh ghép Tàng bảo đồ

Túi ngựa 8x

Kim nguyên bảo

TLH,VLMT,TTK

Mãnh ghép ngựa Bôn Tiêu

Mãnh ghép ngựa Phi Vân

Mãnh ghép Định Quốc

Trang bị Hiệp Cốt

Mãnh ghép An Bang

Trang bị Như Tình

Đại thành BK 90

Đại thành BK 120

Hạt May Mắn..vvv


Mốc Phần Thưởng Ba lô Con Cóc
Mốc Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
100 Tiền vạn + Bảo Rương
200 Kim Nguyên Bảo + Bảo Rương
300 Các loại ngựa 80
400 Đại Thành Bí Kíp
500 1 bộ Thủy Tinh hoặc 1 bộ Tinh Hồng
600 Các loại Đồ Phổ
700 Trang bị HC ,ĐQ ,NT
800
Nhận được 1 trong 6 Bộ mãnh ghép
1 bộ Mãnh Ghép Phi Vân
1 bộ Mãnh Ghép Bôn Tiêu
1 Bộ Mãnh Dây Chuyền An Bang
1 Bộ Mãnh Nhẫn Cúc Hoa
1 Bộ Mãnh Nhẫn Kê Huyết
1 Bộ Mãnh Ngọc Bội An Bang

Cách Ghép Các Loại Mãnh Ghép Tại Npc Chế Tạo Đồ Nhập Lậu
Hình Ảnh Cách Ghép Thất Bại Thành Công Xác Suất
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Đồ phổ bao tay Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép giống nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitled486fa.png
40%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Đồ phổ áo Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép giống nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitledd2f06.png
40%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Đồ phổ giày Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép giống nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitled8c7e8.png
40%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Đồ phổ thắc lưng Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép giống nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitled7ed78.png
40%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Đồ phổ nón Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép giống nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitled54b5c.png
30%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Mãnh Dây Chuyền An Bang
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 khác nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitled262d523d5dfd89aa.png
10%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Mãnh Nhẫn Cúc Hoa
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 khác nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitled30e7c6fdc8bc3c00.png
20%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Mãnh Nhẫn Kê Huyết
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 khác nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitleda0553b81c29da4bd.png
20%
Untitled7ad3d879a1f7819e.png
Mãnh Ngọc Bội An Bang
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 khác nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitledc3ce3119e7eeda30.png
20%
Untitled7aa1f.png
Mãnh ghép Phi vân
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 khác nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitledb6e6b94480d39239.png
20%
Untitled7aa1f.png
Mãnh ghép Bôn tiêu
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 khác nhau
Mất 1 mãnh ghép
Untitlede525b.png
10%

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/