Chi tiết về hoạt động săn Bảo Rương
- Tham gia Tống kim tích lũy đổi bảo rương và chìa khóa bạc
- Làm Dã tẩu 20nv hoàng thành có cơ hội nhận được bảo rương và chìa khóa bạc
- Ghép Bảo rương + chìa khóa tại Lễ Quan Ba lăng huyện

- Nhận được 20.000.000 /1 lần ghép và có cơ hội nhận được các mãnh ghép tàng bảo đồ
Hình ảnh Hoạt động Cách Ghép
Untitled1f9318.png Tống Kim + Dã tẩu + Săn các loại Boss Hoàng Kim
Lễ Quan ba lăng huyện
Untitled135fed.png Tống Kim + Dã tẩu + Săn các loại Boss Hoàng Kim
Lễ Quan ba lăng huyện

Mãnh tàng bảo đồ hoạt động săn Bảo Rương
Hình ảnh Mãnh Ghép Tàng Bảo Đồ Bức Tranh Bảo Đồ Hoàng Chỉnh Phần Thưởng Khi Sử Dụng
Untitlede269c.png Có tất cả 12 mãnh khác loại
Untitled333ad.png
100.000.000 Exp
AB,DQ,HC,NT,Phi vân,Bôn tiêu