+
Hoạt Động Chính Thời Gian
Boss Vi Sơn Đảo 10h30
Boss Tiểu Hoàng Kim 11h00
Boss Đại Hoàng Kim
Tống Kim Đại Chiến 12h50
Boss Phong Lăng Độ 14h00
Boss Đại Hoàng Kim
Cây Huy Hoàng 19h05
Tống Kim Đại Chiến 19h50
Boss Tiểu Hoàng Kim 21h00
Boss Đại Hoàng Kim
Liên Đấu Đơn Đấu
Cây Hoàng Kim
Boss Nhím Béo Phì 22h00
Boss Vi Sơn Đảo 22h30
Boss Phong Lăng Độ 23h00
Boss Lôi Đài
Trả Lời Hoa Đăng Phút 55
Nhiệm Vụ Dã Tẩu 40nv/ngày
Vận Tiêu
Ngư Ông Thuốc Cá
Vượt Ải
Nhíp Thí Trần 8nv/ngày