+
Hoạt Động Chính Thời Gian
Boss Vi Sơn Đảo 10h30
Boss Tiểu Hoàng Kim 11h00
Boss Đại Hoàng Kim 11h10
Boss Phong Lăng Độ 12h30
Tống Kim Đại Chiến 13h00
Boss Tiểu Hoàng Kim 15h00
Tống Kim Đại Chiến 16h00
Liên Đấu Đơn Đấu 18h00
Tống Kim Đại Chiến 19h00
Cây Huy Hoàng 19h50
Cây Hoàng Kim 19h55
Boss Phong Lăng Độ 20h30
Boss Đại Hoàng Kim 21h00
Boss Vi Sơn Đảo 22h30
Boss Nhím Béo Phì 23h00
Boss Lôi Đài 23h30
Trả Lời Hoa Đăng Phút 55
Nhiệm Vụ Dã Tẩu Cả ngày
Vận Tiêu Cả ngày
Ngư Ông Thuốc Cá Cả ngày
Vượt Ải Giờ Chẳn
Nhíp Thí Trần Cả ngày