+
Hoạt Động Chính Thời Gian
Boss Vi Sơn Đảo
Boss Tiểu Hoàng Kim 11h00
Boss Đại Hoàng Kim 11h30
Boss Phong Lăng Độ
Tống Kim Đại Chiến 13h00
Boss Đại Hoàng Kim 15h00
Cây Huy Hoàng 19h00
Tống Kim Đại Chiến 20h00
Boss Tiểu Hoàng Kim 21h00
Boss Đại Hoàng Kim 21h30
Liên Đấu Đơn Đấu
Cây Hoàng Kim
Boss Phong Lăng Độ
Boss Vi Sơn Đảo
Boss Nhím Béo Phì
Boss Lôi Đài
Trả Lời Hoa Đăng Phút 55
Nhiệm Vụ Dã Tẩu 40nv/ Ngày
Vận Tiêu
Ngư Ông Thuốc Cá
Vượt Ải
Nhíp Thí Trần 8nv/ Ngày